cliënten in restaurant

Over ons

Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. We doen dat bij de mensen thuis en als dat niet meer lukt in één van onze locaties.

Onze verzorgingshuizen, verpleeghuizen, centra voor dagbesteding en thuiszorgposten vindt u in de stad Groningen en in Noord-Drenthe.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en professionaliteit in voor het welbevinden van cliënten en bewoners. Samen met familie en naasten willen we dichtbij mensen staan die hulp nodig hebben.

Dignis heeft met zorgverzekeraars een contract afgesloten over de financiering. In het overzicht ziet u om welke zorgverzekeringen het gaat.

Als u op zoek bent naar een zorgaanbieder, heeft u recht op gratis en onafhankelijk cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u adviseren over het maken van een keuze voor het zorgaanbod dat bij u past en kan bemiddelen naar een geschikte zorgaanbieder. Hij of zij kan u ook helpen bij het opstellen van uw zorgplan en bij het oplossen van problemen.
Zorgkantoor Menzis heeft een contract afgesloten met en aantal organisaties voor cliëntondersteuning.
Meer informatie vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor  

Kwaliteit

Zorgen voor kwaliteit is ons dagelijks werk. We werken continu aan de verbetering van de zorgkwaliteit. We vragen onze cliënten hoe zij de zorg ervaren. Ook worden we regelmatig beoordeeld door onafhankelijke organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of we voldoen aan de kwaliteitseisen.

HKZ certificaat

Dignis heeft voor alle locaties het HKZ certificaat. Dit keurmerk voor de zorg is gebaseerd op de ISO 9001 normering. Het betekent dat onze zorg- en dienstverlening op een goed niveau is. De veiligheid van de cliënt staat voorop en we sluiten aan bij de wensen van de cliënt. Over de zorg en behandeling die u krijgt, maken we afspraken, we leggen deze vast in het zorgleefplan en we evalueren regelmatig.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt een leidraad voor het leveren van goede zorg en ondersteuning. Continue leren en verbeteren van kwaliteit staan centraal. In het Kwaliteitsplan beschrijven we hoe we onze doelstellingen voor de verbetering van de kwaliteit willen realiseren. Dat doen we met elkaar: medewerkers en vrijwilligers, bewoners en cliënten, mantelzorgers en naasten en in samenwerking met externe partijen. We gaan hierbij uit van onze zorgvisie en waarden en sluiten aan bij het Kwaliteitskader.

Dignis Kwaliteitsplan

In het Dignis Kwaliteitsplan 2018 en 2019 leest u de doelstellingen voor de komende jaren en op welke wijze we die gaan vormgeven. Het plan is een interactief document. Input van de medezeggenschap, nieuwe inzichten en ontwikkelingen vinden er hun plek gedurende het jaar.

In het jaarverslag benoemen we de resultaten en geven verantwoording van ons beleid en activiteiten over kwaliteit. Het jaarverslag over 2018 hebben we geïntegreerd in het plan voor 2018-2019.

Cliëntenportaal

Cliënten van Dignis kunnen gebruik maken van het digitale cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is een beveiligde online omgeving, waar cliënten inzage hebben in een deel van het zorgdossier (Elektronisch Cliëntendossier). Mantelzorger, familie en verwanten kunnen ook toegang krijgen, als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Voor toegang is een wachtwoord vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het mailadres clientportaal@dignis.nl

Kennisuitwisseling en samenwerking

Dignis doet mee aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG), een samenwerkingsverband tussen het UMCG en ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost Nederland. De partijen streven ernaar de kwaliteit van zorg te verbeteren door de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk te intensiveren. Meer informatie vindt u hier.

Cliënttevredenheid

We hechten veel waarde aan de mening van onze klanten. De tevredenheid toetsen we op diverse manieren.

Zorgkaart Nederland

Cliënten en hun naasten kunnen hun waardering geven op de website van Zorgkaart Nederland. Woont u in een van onze huizen of krijgt u zorg thuis, dan vragen we u uw ervaringen te delen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie en een onafhankelijke website. Mensen die op zoek zijn naar zorg kunnen de website raadplegen en organisaties met elkaar vergelijken.

Meer informatie over Zorgkaart Nederland vindt u hier
Wilt u een waardering plaatsen? Ga dan naar de pagina van Dignis op de website van Zorgkaart Nederland.

Meer toetsinstrumenten

Cliënten van de revalidatieafdeling ontvangen na afloop van hun verblijf een vragenlijst. De resultaten vindt u op de pagina van de revalidatieafdeling.

Cliënten van de Thuiszorg hebben in de zomer van 2017 een vragenlijst ontvangen. De resultaten daarvan vindt u op de pagina van de Thuiszorg.

 

Medezeggenschap

Cliënten denken, praten en beslissen mee over de zorg- en dienstverlening van Dignis. Cliëntenraden spelen daarin een belangrijke rol. Zij hebben een onafhankelijke positie en geven gevraagd en ongevraagd advies. Meer informatie vindt u op de pagina van de cliëntenraad.

Suggesties en klachten

De medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor een goede zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Laat ons dat weten, dan kunnen wij er iets aan doen. We gaan zorgvuldig om met uw klachten en de afhandeling daarvan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht bekend te maken:
– Een persoonlijk gesprek met de medewerker en/of de leidinggevende
– Een gesprek met één van de klachtenfunctionarissen van Dignis. Zij kunnen u ook ondersteunen bij gesprekken met medewerkers of het indienen van een klacht.
– Een klacht schriftelijk indienen bij de bij de Klachtencommissie Lentis.
Voor de behandeling van een klacht kunt u zich kosteloos laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuning

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich richten tot de landelijke Geschillencommissie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Meer informatie over de diverse mogelijkheden en de adressen van de klachtenorganisaties vindt u in de folder Dit kan beter. Het formulier om uw wens of klacht in te dienen kunt u hier downloaden (u kunt het formulier ook digitaal invullen).
De brochure en het formulier kunt u ook bij de receptie of leidinggevende krijgen.

ANBI gegevens

Stichting Dignis is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ANBI. Vanuit de Belastingdienst zijn we verplicht gegevens over onder andere de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de doelstelling te publiceren.

Bestuursstichting Lentis vormt het bestuur van de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming, Lentis Zorgondernemingen BV én Stichting Dignis. Het bestuur van Lentis vormt tevens het bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag.

De naam:

Stichting Dignis

RSIN/Fiscaal nummer:

28.91.839

Contactgegevens:

Stichting Dignis
Postbus 8089
9702 KB  Groningen

Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 20
9728 HD  Groningen
Telefoonnummer: 050 4097911
E-mailadres: rvb@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur
De heer drs. M. Sitalsing
Raad van Toezicht

 • Dr. P.C. Lerk (Peter) (voorzitter), voorzitter Renumeratie-commissie, voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Mevr. S.D. Franken-van Velzen (Sabrina) (vice-voorzitter), lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Drs. RA. J.H.M. van der Meer (John), voorzitter Auditcommissie
 • Drs. L.P.  Middel (Bert), lid Renumeratiecommissie
 • Mr. E.A.O. Muurmans MBA (Olav), lid Auditcommissie

Beleidsplan

In het jaarplan Dignis 2017 vindt u de hoofdlijnen van het beleid.

Het beloningsbeleid

Bestuursstichting Lentis met daaraan ondergeschikte stichtingen Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis (V&V) heeft in het verleden de code Beloning Bestuurders in de Zorg als uitgangspunt genomen. Daarbij speelt dat bij toepassing van de code Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag samen moeten worden gezien bij de honorering van beide bestuurders. Vervolgens vindt een verdeling plaats. Overigens is de beloning van de bestuurders de afgelopen jaren bevroren. Met ingang van 2013 conformeert Lentis zich aan de Wet Normering Topinkomens.

De honorering voor de leden Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ uit 2016.

Voor het beloningsbeleid voor het personeel geldt óf de CAO GGZ of de CAO VVT.

De doelstelling van Dignis

‘Dignis, zorg met respect’. Dignis is er vooral voor ouderen. Wij bieden deskundige zorg en behandeling met respect en aandacht voor uw levensstijl en de wensen van u en uw naasten. Zodat u zolang mogelijk kunt leven zoals u dat zelf het liefste wilt.

Wij ondersteunen mensen, die problemen en vragen hebben die te maken hebben met het ouder worden. U kunt dan denken aan vragen op het gebied van wonen en welzijn. Daarnaast zijn we er voor mensen met psychiatrische, somatische of psychogeriatrische problemen, die ontstaan als gevolg van het ouder worden. We hebben ook een afdeling voor volwassenen en ouderen met problemen die ontstaan als gevolg van niet aangeboren hersenletsel.

Dignis biedt een breed en samenhangend pakket aan wonen, welzijn, zorg en behandeling in Groningen en Noord-Drenthe. Dat doen we in de thuissituatie, in woonzorgcentra en centra voor dagbesteding.

Onze kernwaarden: ‘regie over het eigen leven, waardigheid, altijd en overal vormen de uitgangspunten voor ons beleid en ons handelen.’

Dignis werkt nauw samen met de afdelingen Ouderenpsychiatrie, het Centrum voor Neuropsychiatrie en team290 van Lentis. Zie voor meer informatie de website van Lentis:

Ouderenpsychiatrie

Team290

Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten (inclusief Dignis)

De gegevens van Stichting Dignis vindt u in het Jaarrekening Bestuursstichting Lentis 2016

Een financiële verantwoording

U vindt de financiële gegevens (cijfers zoals Jaarrekening, geconsolideerde balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht en meer) in het document Jaarrekening Dignis 2016.

De jaarrekeningen van voorgaande jaren vindt u op de website Jaarverslagen Zorg van het Ministerie VWS.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Raad van Bestuur via rvb@lentis.nl.

Leveringsvoorwaarden

Zorgovereenkomst

Dignis sluit met iedere cliënt een zorgovereenkomst af. Hierin leggen we vast wat u van ons en wij van u kunnen verwachten. Afhankelijk van de zorg die u krijgt, sluiten we een van de volgende overeenkomsten met u af:
zorg in natura
zorg met een PGB
Zorg Thuis

Leveringsvoorwaarden

Op de zorgovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van Actiz van toepassing. Het zijn afspraken die we maken met onze cliënten en die uw rechten en plichten en die van ons regelen. De voorwaarden gelden niet voor WMO cliënten, PGB cliënten en BOPZ cliënten.

De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel. Voor de diverse zorgvormen zijn daarnaast de volgende delen van toepassing:

In de folder leest u meer over de Algemene Voorwaarden.

Rechten en plichten

In de folder Ken uw rechten vindt u informatie over de wetten die van toepassing zijn voor de zorg- en dienstverlening en overige afspraken die we met u maken.

Zorgkosten

Aan zorg, behandeling en wonen bij Dignis zijn kosten verbonden. Hoeveel dat is en welke voorwaarden daarvoor gelden, leest u op de pagina Tarieven en vergoedingen.

Missie en visie

Voor het welbevinden van onze cliënten en hun naasten willen wij ons inzetten. Onze inspiratie en motivatie vinden we in het unieke van mensen. Bij hen en hun levensverhaal sluiten we aan met onze ondersteuning.

Wij geven zorg, behandeling en begeleiding waar dat nodig is. Op een manier die past bij de cliënt of bewoner. We doen dat samen met mantelzorgers, familie en naasten.

Onze medewerkers – betaald en vrijwillig – werken aan waardevolle zorg, begeleiding en behandeling. Zij doen dat met aandacht, op een deskundige wijze, vanuit betrokkenheid en met oog voor kwaliteit.

Onze visie:

 • Wij werken vanuit respect en een waardige omgang met elkaar
 • Wij maken daarbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en zijn / haar omgeving
 • Wij sluiten optimaal aan bij de wensen van de cliënt.

Onze missie:

Wij zoeken, samen met patiënt/cliënt naar de ondersteuning die nodig is op het gebied van:

 • psychiatrie
 • psychogeriatrie
 • somatiek

Meer informatie over onze werkwijze vindt u op de pagina ‘Dignis zorg met respect’

Verantwoording en klantwaardering

Verantwoording

Stichting Dignis legt jaarlijks maatschappelijke verantwoording af. In de jaarrekening vindt u informatie over de verantwoording van het beleid en de financiën. Op de website van Jaarverantwoording zorg staan de jaardocumenten van voorgaande jaren.

Stichting Dignis organogram

Stichting Dignis is een zorggroep van Lentis. De Stichting heeft de status van ANBI organisatie en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41009641.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis