Over ons

Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. We doen dat bij de mensen thuis en als dat niet meer lukt in één van onze locaties.
Onze, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, centra voor dagbesteding en thuiszorgposten vindt u in de stad Groningen en in Noord-Drenthe.
In onze huizen organiseren we activiteiten, waaraan iedereen kan meedoen.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en professionaliteit in voor het welbevinden van cliënten en bewoners. Samen met familie en naasten willen we dichtbij mensen staan die hulp nodig hebben.

Dignis heeft met de zorgverzekeraars een contract afgesloten over de financiering. In het overzicht ziet u om welke zorgverzekeringen het gaat.

Als u op zoek bent naar een zorgaanbieder, heeft u recht op gratis en onafhankelijk cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u adviseren over het maken van een keuze voor het zorgaanbod dat bij u past en kan bemiddelen naar een geschikte zorgaanbieder. Hij of zij kan u ook helpen bij het opstellen van uw zorgplan. Zorgkantoor Menzis heeft een contract afgesloten met en aantal organisaties voor cliëntondersteuning.  Meer informatie vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor 

Kwaliteit

Zorgen voor kwaliteit is ons dagelijks werk. We werken continu aan de verbetering van de zorgkwaliteit. We vragen onze cliënten hoe zij de zorg ervaren. Ook worden we regelmatig beoordeeld door onafhankelijke organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of we voldoen aan de kwaliteitseisen.

HKZ certificaat

Dignis heeft voor alle locaties het HKZ certificaat. Dit keurmerk voor de zorg is gebaseerd op de ISO 9001 normering. Het betekent dat onze zorg- en dienstverlening op een goed niveau is. De veiligheid van de cliënt staat voorop en we sluiten aan bij de wensen van de cliënt. Over de zorg en behandeling die u krijgt, maken we afspraken, we leggen deze vast in het zorgleefplan en we evalueren regelmatig.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt een leidraad voor het leveren van goede zorg en ondersteuning. Continue leren en verbeteren van kwaliteit staan centraal. In het Kwaliteitsplan beschrijven we hoe we onze doelstellingen voor de verbetering van de kwaliteit willen realiseren. Dat doen we met elkaar: medewerkers en vrijwilligers, bewoners en cliënten, mantelzorgers en naasten en in samenwerking met externe partijen. We gaan hierbij uit van onze zorgvisie en waarden en sluiten aan bij het Kwaliteitskader.

Dignis Kwaliteitsplan en jaarverslagen

In het Kwaliteitsplan 2018-2019 leest u de doelstellingen voor de komende jaren en op welke wijze we die gaan vormgeven. Het plan is een interactief document. Input van de medezeggenschap, nieuwe inzichten en ontwikkelingen vinden er hun plek gedurende het jaar.
In het jaarverslag, dat is geïntegreerd in het Kwaliteitsplan, benoemen we de resultaten en geven verantwoording van ons beleid en activiteiten over kwaliteit.
Het jaarverslag 2019 is apart verschenen en kunt u hier inzien.

Cliëntenportaal

Cliënten van Dignis kunnen gebruik maken van het digitale cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is een beveiligde online omgeving, waar cliënten inzage hebben in een deel van het zorgdossier (Elektronisch Cliëntendossier). Mantelzorger, familie en verwanten kunnen ook toegang krijgen, als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Voor toegang is een wachtwoord vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het mailadres: clientportaal@dignis.nl

Kennisuitwisseling en samenwerking

Dignis is één van de organisaties die meedoet aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG), een samenwerkingsverband tussen het UMCG en ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost Nederland. De partijen streven ernaar de kwaliteit van zorg te verbeteren door de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk te intensiveren.

Klanttevredenheid

We hechten veel waarde aan de mening van onze klanten. De tevredenheid toetsen we op diverse manieren.

Zorgkaart Nederland

Cliënten en hun naasten kunnen hun waardering geven op de website van Zorgkaart Nederland. Woont u in een van onze huizen of krijgt u thuiszorg, dan vragen we uw ervaringen te delen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie en een onafhankelijke website. Mensen die op zoek zijn naar zorg kunnen de website raadplegen en organisaties met elkaar vergelijken.
Wilt u een waardering plaatsen? Ga dan naar de pagina van Dignis op de website van Zorgkaart Nederland.

Revalidatieafdeling

Cliënten van de revalidatieafdeling ontvangen na afloop van hun verblijf een vragenlijst. De resultaten publiceren we ieder kwartaal op de pagina’s van de revalidatieafdeling.

Thuiszorg

Cliënten van de Thuiszorg ontvangen jaarlijks een vragenlijst. De resultaten publiceren we op de pagina’s van thuiszorg.

Suggesties en klachten

De medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor een goede zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Laat ons dat weten, dan kunnen wij er iets aan doen. We gaan zorgvuldig om met uw klachten en de afhandeling daarvan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht bekend te maken.

Medezeggenschap

Cliënten praten en beslissen mee over de zorg- en dienstverlening van Dignis. Cliëntenraden spelen daarin een belangrijke rol. Zij hebben een onafhankelijke positie en geven gevraagd en ongevraagd advies. Meer informatie vindt u op de pagina van de cliëntenraad.

Visie en missie

Voor het welbevinden van onze cliënten en hun naasten willen wij ons inzetten. Onze inspiratie en motivatie vinden we in het unieke van mensen. Bij hen en hun levensverhaal sluiten we aan met onze ondersteuning.
Wij geven zorg, behandeling en begeleiding waar dat nodig is. Op een manier die past bij de cliënt of bewoner. We doen dat samen met mantelzorgers, familie en naasten.
Onze medewerkers – betaald en vrijwillig – werken aan waardevolle zorg, begeleiding en behandeling. Zij doen dat met aandacht, op een deskundige wijze, vanuit betrokkenheid en met oog voor kwaliteit.

Onze visie

 • Wij werken vanuit respect en een waardige omgang met elkaar
 • Wij maken daarbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en zijn / haar omgeving
 • Wij sluiten optimaal aan bij de wensen van de cliënt.

 Onze missie

Wij zoeken, samen met patiënt/cliënt naar waar ondersteuning nodig is op het gebied van:

 • psychiatrie
 • psychogeriatrie
 • somatiek

Meer informatie over onze werkwijze vindt u op de pagina ‘Dignis zorg met respect’

ANBI gegevens en verantwoording

Stichting Dignis is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ANBI. Vanuit de Belastingdienst zijn we verplicht gegevens over onder andere de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de doelstelling te publiceren.

Bestuursstichting Lentis vormt het bestuur van de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis. Het bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag bestaat uit leden van de Raad van Bestuur van Bestuursstichting Lentis.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Dignis
RSIN/Fiscaal nummer: 28.91.839
Kamer van Koophandel nummer: 41009641
Contactgegevens:
Stichting Dignis
Postbus 8089
9702 KB  Groningen
Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 20
9728 HD  Groningen
Telefoonnummer: 050 4097911
E-mailadres: rvb@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:  Mevrouw A. (Arien) Storm (lid), de heer R. (Roel) Verheul (voorzitter a.i.), de heer P. (Peter) Littooij (lid a.i.)
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht
Directie Dignis: Medisch directeur mevrouw I. (Inge) Pesch
De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
Managers leggen verantwoording af aan de directie en sturen de medewerkers aan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lentis bestaat uit de volgende leden:

 • De heer drs. L.P. Middel (voorzitter / aandachtsgebied Openbaar Bestuur)
 • Mevrouw T. Dolstra
 • Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen (vice-voorzitter / aandachtsgebied Bedrijfsleven)
 • Mevr. V. Frankot (Renumeratie-commissie, voorzitter / Auditcommissie)
 • De heer A. Jansen
 • Mevr. J.A.G. Rink

Het beloningsbeleid

Bestuursstichting Lentis met daaraan ondergeschikte stichtingen Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis (V&V) heeft in het verleden de code Beloning Bestuurders in de Zorg als uitgangspunt genomen. Daarbij speelt dat bij toepassing van de code Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag samen moeten worden gezien bij de honorering van beide bestuurders. Vervolgens vindt een verdeling plaats. Overigens is de beloning van de bestuurders de afgelopen jaren bevroren. Met ingang van 2013 conformeert Lentis zich aan de Wet Normering Topinkomens.
De honorering voor de leden Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ.
Voor het beloningsbeleid voor het personeel geldt óf de CAO GGZ of de CAO VVT.

Doelstelling van Dignis

‘Dignis, zorg met respect’. Dignis is er vooral voor ouderen. Wij bieden deskundige zorg en behandeling met respect en aandacht voor uw levensstijl en de wensen van u en uw naasten. Zodat u zolang mogelijk kunt leven zoals u dat zelf het liefste wilt.
Wij ondersteunen mensen, die problemen en vragen hebben die te maken hebben met het ouder worden. U kunt dan denken aan vragen op het gebied van wonen en welzijn. Daarnaast zijn we er voor mensen met psychiatrische, somatische of psychogeriatrische problemen, die ontstaan als gevolg van het ouder worden. We hebben ook een afdeling voor volwassenen en ouderen met problemen die ontstaan als gevolg van niet aangeboren hersenletsel.

Dignis biedt een breed en samenhangend pakket aan wonen, welzijn, zorg en behandeling in Groningen en Noord-Drenthe. Dat doen we in de thuissituatie, in woonzorgcentra en centra voor dagbesteding.

Onze kernwaarden: ‘regie over het eigen leven, waardigheid, altijd en overal vormen de uitgangspunten voor ons beleid en ons handelen.’

Dignis werkt nauw samen met de Lentis afdelingen Ouderenpsychiatrie, het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP).  Zie voor meer informatie de website van Lentis.

Verantwoording

Stichting Dignis legt jaarlijks maatschappelijke en financiële verantwoording af. In het jaardocument vindt u informatie over het beleid en de financiën. De jaarrekeningen worden gepubliceerd op de website ‘Jaarverslagen zorg’ van het Ministerie van VWS.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Raad van Bestuur via rvb@lentis.nl.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.