Bewoner en begeleiding in tuin Duinstee

Over ons

Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. We doen dat bij de mensen thuis en als dat niet meer lukt in één van onze locaties.
Onze, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, centra voor dagbesteding en thuiszorgposten vindt u in de stad Groningen en in Noord-Drenthe.
In onze huizen organiseren we activiteiten, waaraan iedereen kan meedoen.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en professionaliteit in voor het welbevinden van cliënten en bewoners. Samen met familie en naasten willen we dichtbij mensen staan die hulp nodig hebben.

Dignis heeft met de zorgverzekeraars een contract afgesloten over de financiering. In het overzicht ziet u om welke zorgverzekeringen het gaat.

Als u op zoek bent naar een zorgaanbieder, heeft u recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u adviseren over het maken van een keuze voor het zorgaanbod dat bij u past en kan bemiddelen naar een geschikte zorgaanbieder. Hij of zij kan u ook helpen bij het opstellen van uw zorgplan. Zorgkantoor Menzis heeft een contract afgesloten met en aantal organisaties voor cliëntondersteuning.  Meer informatie vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor 

Kwaliteit

Zorgen voor kwaliteit is ons dagelijks werk. We werken continu aan de verbetering van de zorgkwaliteit. We vragen onze cliënten hoe zij de zorg ervaren. Ook worden we regelmatig beoordeeld door onafhankelijke organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of we voldoen aan de kwaliteitseisen.

HKZ certificaat

Dignis heeft voor alle locaties het HKZ certificaat. Dit keurmerk voor de zorg is gebaseerd op de ISO 9001 normering. Het betekent dat onze zorg- en dienstverlening op een goed niveau is. De veiligheid van de cliënt staat voorop en we sluiten aan bij de wensen van de cliënt. Over de zorg en behandeling die u krijgt, maken we afspraken, we leggen deze vast in het zorgleefplan en we evalueren regelmatig.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt een leidraad voor het leveren van goede zorg en ondersteuning. Continue leren en verbeteren van kwaliteit staan centraal. In het Kwaliteitsplan beschrijven we hoe we onze doelstellingen voor de verbetering van de kwaliteit willen realiseren. Dat doen we met elkaar: medewerkers en vrijwilligers, bewoners en cliënten, mantelzorgers en naasten en in samenwerking met externe partijen. We gaan hierbij uit van onze zorgvisie en waarden en sluiten aan bij het Kwaliteitskader.

Dignis kwaliteitsplan 2023

In het Kwaliteitsplan Dignis 2024 beschrijven we hoe we in 2022 aan het Kwaliteitskader WLZ voldoen. Het Kwaliteitsplan is zorgvuldig tot stand gekomen met inbreng vanuit de gehele organisatie en heeft de instemming van de Cliëntenraad.

Jaarverslag kwaliteit over 2022

In het kwaliteitsverslag over 2022 leest u wat we in 2022 hebben gedaan om de kwaliteit van onze zorg nog beter te maken. We hebben bijvoorbeeld stappen gezet op het gebied van crisismanagement en het neerzetten van een goede communicatiestructuur. Bekijk hier ons Kwaliteitsverslag Dignis 2022.

Cliëntenportaal

Cliënten van Dignis kunnen gebruik maken van het digitale cliëntenportaal. Het cliëntenportaal is een beveiligde online omgeving, waar cliënten inzage hebben in een deel van het zorgdossier (Elektronisch Cliëntendossier). Mantelzorger, familie en verwanten kunnen ook toegang krijgen, als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Voor toegang is een wachtwoord vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het mailadres: clientportaal@dignis.nl

Kennisuitwisseling en samenwerking

Dignis is één van de organisaties die meedoet aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG), een samenwerkingsverband tussen het UMCG en ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost Nederland. De partijen streven ernaar de kwaliteit van zorg te verbeteren door de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk te intensiveren.

Klanttevredenheid

We hechten veel waarde aan de mening van onze klanten. De tevredenheid toetsen we op diverse manieren.

Zorgkaart Nederland

Cliënten en hun naasten kunnen hun waardering geven op de website van Zorgkaart Nederland. Woont u in een van onze huizen of krijgt u thuiszorg, dan vragen we uw ervaringen te delen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patiëntenfederatie en een onafhankelijke website. Mensen die op zoek zijn naar zorg kunnen de website raadplegen en organisaties met elkaar vergelijken.
Wilt u een waardering plaatsen? Ga dan naar de pagina van Dignis op de website van Zorgkaart Nederland.

Revalidatieafdeling

Cliënten van de revalidatieafdeling ontvangen na afloop van hun verblijf een vragenlijst. De resultaten publiceren we ieder kwartaal op de pagina’s van de revalidatieafdeling.

Thuiszorg

Cliënten van de Thuiszorg ontvangen jaarlijks een vragenlijst. De resultaten publiceren we op de pagina’s van thuiszorg.

Suggesties en klachten

De medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor een goede zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Laat ons dat weten, dan kunnen wij er iets aan doen. We gaan zorgvuldig om met uw klachten en de afhandeling daarvan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht bekend te maken.

Medezeggenschap

Cliënten praten en beslissen mee over de zorg- en dienstverlening van Dignis. Cliëntenraden spelen daarin een belangrijke rol. Zij hebben een onafhankelijke positie en geven gevraagd en ongevraagd advies. Meer informatie vindt u op de pagina van de cliëntenraad.

Visie en missie

Voor het welbevinden van onze cliënten en hun naasten willen wij ons inzetten. Onze inspiratie en motivatie vinden we in het unieke van mensen. Bij hen en hun levensverhaal sluiten we aan met onze ondersteuning.
Wij geven zorg, behandeling en begeleiding waar dat nodig is. Op een manier die past bij de cliënt of bewoner. We doen dat samen met mantelzorgers, familie en naasten.
Onze medewerkers – betaald en vrijwillig – werken aan waardevolle zorg, begeleiding en behandeling. Zij doen dat met aandacht, op een deskundige wijze, vanuit betrokkenheid en met oog voor kwaliteit.

Onze visie

 • Wij werken vanuit respect en een waardige omgang met elkaar
 • Wij maken daarbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en zijn / haar omgeving
 • Wij sluiten optimaal aan bij de wensen van de cliënt.

 Onze missie

Wij zoeken, samen met patiënt/cliënt naar waar ondersteuning nodig is op het gebied van:

 • psychiatrie
 • psychogeriatrie
 • somatiek

Meer informatie over onze werkwijze vindt u op de pagina ‘Dignis zorg met respect’

ANBI gegevens en verantwoording

Stichting Dignis is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ANBI. Vanuit de Belastingdienst zijn we verplicht gegevens over onder andere de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de doelstelling te publiceren.

Bestuursstichting Lentis vormt het bestuur van de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Dignis
RSIN/Fiscaal nummer: 28.91.839
Kamer van Koophandel nummer: 41009641
Contactgegevens:
Stichting Dignis
Postbus 8089
9702 KB  Groningen
Bezoekadres:
Henri Dunantlaan 20
9728 HD  Groningen
Telefoonnummer: 050 4097911
E-mailadres: rvb@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur

 • De voorzitter Ester Kuiper met als aandachtsgebied Zorg GGZ
 • Raad van Bestuur lid Johan Oostinga, gaat over bedrijfsvoering GGZ
 • Lid Raad van Bestuur Inge Pesch heeft als aandachtsgebied Zorg Verzorgenden & Verpleegkundigen
 • En Lid Leo Wanders gaat over bedrijfsvoering Verzorgenden & Verpleegkundigen

Raad van Toezicht

 • De heer J. Verschoor (voorzitter)
 • De heer J.M. Bos
 • Mevrouw G.A. Dolstra
 • Mevr. V.E. Frankot (vice-voorzitter)
 • De heer A. Jansen
 • De heer P.N. van Wageningen

Het beloningsbeleid

Bestuursstichting Lentis met daaraan ondergeschikte stichtingen Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis (V&V) heeft in het verleden de code Beloning Bestuurders in de Zorg als uitgangspunt genomen. Daarbij speelt dat bij toepassing van de code Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag samen moeten worden gezien bij de honorering van beide bestuurders. Vervolgens vindt een verdeling plaats. Overigens is de beloning van de bestuurders de afgelopen jaren bevroren. Met ingang van 2013 conformeert Lentis zich aan de Wet Normering Topinkomens.
De honorering voor de leden Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ.
Voor het beloningsbeleid voor het personeel geldt óf de CAO GGZ of de CAO VVT.

Doelstelling van Dignis

‘Dignis, zorg met respect’. Dignis is er vooral voor ouderen. Wij bieden deskundige zorg en behandeling met respect en aandacht voor uw levensstijl en de wensen van u en uw naasten. Zodat u zolang mogelijk kunt leven zoals u dat zelf het liefste wilt.
Wij ondersteunen mensen, die problemen en vragen hebben die te maken hebben met het ouder worden. U kunt dan denken aan vragen op het gebied van wonen en welzijn. Daarnaast zijn we er voor mensen met psychiatrische, somatische of psychogeriatrische problemen, die ontstaan als gevolg van het ouder worden. We hebben ook een afdeling voor volwassenen en ouderen met problemen die ontstaan als gevolg van niet aangeboren hersenletsel.

Dignis biedt een breed en samenhangend pakket aan wonen, welzijn, zorg en behandeling in Groningen en Noord-Drenthe. Dat doen we in de thuissituatie, in woonzorgcentra en centra voor dagbesteding.

Onze kernwaarden: ‘regie over het eigen leven, waardigheid, altijd en overal vormen de uitgangspunten voor ons beleid en ons handelen.’

Dignis werkt nauw samen met de Lentis afdelingen Ouderenpsychiatrie, het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP).  Zie voor meer informatie de website van Lentis.

Verantwoording

Stichting Dignis legt jaarlijks maatschappelijke en financiële verantwoording af. In het jaardocument vindt u informatie over het beleid en de financiën. De jaarrekeningen worden gepubliceerd op de website ‘Jaarverslagen zorg’ van het Ministerie van VWS.

Standaardformulier publicatieplicht

Standaardfomulier ANBI Stichting Dignis

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Raad van Bestuur via rvb@lentis.nl.

Duurzaamheid

Dignis zet zich via een aantal lopende projecten in om vóór 2030 te voldoen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om CO2 verbruik te reduceren tot 49%.

Lentis Vastgoed

Lentis Vastgoed is al jaren actief om het energieverbruik van Lentis te reduceren en controleren. Ten opzichte van 2014 (start metingen) is het energieverbruik van het Dennenoord-terrein met een hoeveelheid van 45% bijna gehalveerd. Het gebruik van gas is gereduceerd tot 51,5%.

Hoe?

In november 2019 heeft Lentis 1200  zonnepanelen geïnstalleerd voor eigen gebruik. Dankzij deze zonnepanelen lukt het ons om Verpleeghuis de Enk in Zuidaren en de psychiatrische kliniek in Groningen te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. De zonnepanelen leveren ongeveer evenveel schone energie als het verbruik van circa 100 huishoudens. Dankzij deze investering besparen we jaarlijks bijna evenveel CO2 -uitstoot als een kleine 500 retourvluchten naar Barcelona.

Naast het investeren in zonnepanelen, heeft Lentis Vastgoed zich hardgemaakt voor goede isolatie, optimaal werkende installaties, gebruik van zonnecollectoren, wko’s, betonkernactivering, led verlichting, warmtepompen, power optimizers en laadpalen voor elektrische mobiliteit. Bovendien proberen we de luchtkwaliteit in de gebouwen te verbeteren, voeren we metingen uit om deze luchtkwaliteit te controleren en vervangen/veranderen we installaties als dat betere prestaties oplevert. Tot slot: sinds het jaar 2019-2020 heeft Lentis haar eerste gasloze gebouwen in gebruik!

Waarde creëren

Lentis houdt meer dan 40 hectare bos in stand. Daarnaast werkt Lentis samen met de coöperatie Zon op alle daken zodat de panden van Lentis met Zonnestroominstallaties ook gebruikt kunnen worden door omwonenden. Zij kunnen dan zonder investering alsnog lokaal geproduceerde duurzame energie gebruiken. Tot slot zullen we ook stappen zetten door delen van de vastgoedportefeuille te vernieuwen en zodoende samen met ketenpartners energieneutrale gebouwen te realiseren. De ambitie is om in 2024 ten minste drie nieuwe circulaire energie neutrale gebouwen in gebruik genomen te hebben volgens de Planet People Profit (PPP) filosofie (zie onderstaand).

Op basis van de al behaalde resultaten denkt Lentis Vastgoed zeker dat Lentis de doelen van het Klimaatakkoord zal behalen. Om ons proces goed in de gaten te houden, beraden we ons op het implementeren van scenario tooling, zodat we op portefuilleniveau kunnen sturen op CO2 reductie. Onderstaande tabel weergeeft onze resultaten vanaf 2014:

100% Elektrisch rijden

De afdeling Logistiek heeft in oktober 2020 de postauto vervangen voor een elektrische wagen. Dit is mogelijk maakt in samenwerking met Green Deal: een overkoepelende werkgroep waar meerdere Zorgorganisaties in zijn ondergebracht. De nieuwe postauto is voorzien van de tekst: “Wij rijden 100% elektrisch. Lentis draagt bij aan Green Deal”.

Schoonmaakdienst

Binnen de schoonmaak hebben we in de afgelopen jaren maatregelen getroffen om Maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO).

We:

 • Gebruiken ecologische schoonmaakmiddelen;
 • Schaffen schoonmaakmiddelen aan waarvan de verpakkingen biologisch afbreekbaar zijn, op basis van rietsuiker;
 • Maken gebruik van microvezeldoeken;
 • Hebben stofzuigers met ‘hepa filters’ in gebruik
 • Verminderen onze afvalstroom, door prullenbakken op 1 centrale plek te zetten, in plaats van op alle kamers.

 

Horeca Lentis

Onze bekers en disposable worden geleverd door het ondernemersechtpaar Ina en Lenze Leunge van het bedrijf LIMM Recycling.  Zij leveren en recyclen miljoenen kartonnen en plastic koffiebekertjes per jaar en verwerken onze gebruikte kartonnen/plastic bekertjes tot printpapier of plantentrees. Daarnaast hebben we onze plastic en houten roerstaafjes  vervangen door kartonnen versies.

De restaurants van Lentis willen minder plastic gaan gebruiken. Om die reden bewaren we onze voedingsmiddelen en wegen we goed af wat we wel en niet nodig hebben. In 2021 zetten we verder in op het reduceren van plastic.

Het assortiment in de restaurants zal worden uitgebreid met meer duurzame, diervriendelijke (biologische) producten. Deze producten worden geteeld in het noorden  (Friesland/Drenthe/Groningen en kop Overijssel. De “belangrijkste” producten uit de omgeving zijn:

 • Witlof
 • Witte Kool
 • Rode Kool
 • Prei
 • Boerenkool
 • Tomaten
 • Wortelen/ Winterpeen
 • Uien

Het assortiment zal in 2021 worden uitgebreid. Zo hopen we bijvoorbeeld op een groene en duurzame broodlijn met Distrivers.

Pluktuin

Voor Zuidend op het terrein in Zuidlaren zijn we in voorbereiding een dorpstuin c.q. pluktuin te realiseren. Deze tuin zal onderdeel uit maken van vermaatschappelijking waarbij participanten en inwoners van Zuidlaren zorgdragen voor het onderhoud en gebruik van de producten voor verwerking c.q. gebruik in restaurant Zuidend.

Met bewoners van de Enk hebben we afgesproken om activiteiten te verrichten m.b.t. het plukken en tuinieren voor vermaak en beleving. Daarom worden er speciale tuinbakken gemaakt waar vanuit de rolstoel getuinierd kan worden.

Herinrichting kookproces

Door het kookproces anders in te richten kunnen we besparen op de voedingsmiddelen die we inkopen. Dit kan door al a carte te koken: “Koken op vraag”.

Verduurzaming van Zuidend

In de keuken op Zuidend wordt geen gebruik meer gemaakt van gas. De afzuigkap werkt op basis van sensoren en zuigt alleen af wanneer er toevoer is. Tot slot wordt ons frituurolie door en verwerkingsbedrijf volledig gerecycled.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.