Privacybeleid

Dignis vindt privacy belangrijk. In dit privacyreglement informeren wij u over de doeleinden
waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en
overige informatie die voor u van belang kan zijn. Dit privacyreglement is van toepassing op
bezoekers van de website, cliënten, sollicitanten en bezoekers van de locaties. Op het moment dat
u uw gegevens aan Dignis verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals we die hier beschrijven.

Dignis, gevestigd aan de Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen · verwerkt persoonsgegevens en
gebruikt cookies. Dignis doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke rechten en plichten van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dignis heeft een
Functionaris gegevensbescherming. U kunt deze functionaris bereiken via 06-82 09 53 91 of via
fg@dignis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Privacycommissie draagt zorg voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De taken van de commissie zijn:

  • het inventariseren van onderwerpen die de aandacht van de commissie behoeven;
  • het uitvoeren van onderzoek naar de huidige situatie met betrekking tot persoonsgegevens;
  • het onderzoeken van de gewenste situatie met betrekking tot persoonsgegevens;
  • het adviseren over de omgang met persoonsgegevens binnen Lentis;

het via de adviseur informatiebeveiliging onderzoeken uitvoeren naar de beveiliging van persoonsgegevens binnen Lentis. Dignis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht gegeven van de meest voorkomende persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor- en achternaam;
 Geslacht;
 Geboortedatum;
 Geboorteplaats;
 Adresgegevens;
 Telefoonnummers;
 E-mailadres;
 IP-adres;
 Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Dignis verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens om aan onze zorg verlenende taak te kunnen
voldoen. Hieronder staat een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die wij kunnen
verwerken.

 Gegevens over uw gezondheid;
 Financiële gegevens;
 Burgerservicenummer;
 Camerabeelden (gemaakt op de verschillende locaties van Dignis).

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Dignis kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 Om contact met u te kunnen onderhouden;
 Voor het uitvoeren van met u afgesloten overeenkomsten zoals een zorg- en
dienstverleningsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst;
 Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, gericht op de verbetering van de
individuele zorg en algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van informatie aan de
belastingdienst, de accountant en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 Het behandelen van klachten, geschillen en overige uitingen van (on)tevredenheid;
 Voor het behandelen en afhandelen van sollicitatieprocedures;
 Medewerkers en cliënttevredenheidsonderzoeken.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgronden voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking zijn:
 De door u gegeven toestemming;
 Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met
u gesloten overeenkomst;
 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
 De vervulling van een taak van algemeen belang;
 De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dignis

Delen van persoonsgegevens met derden
Dignis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (waaronder het RIVM en het NIVEL) als
dit nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening en om te voldoen aan eventuele wettelijke
verplichtingen. Dignis deelt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Met derden die
uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit
zorgt voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn
Dignis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van
de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen zoals op grond van de Wet
Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Gegevens van sollicitanten
Gegevens die aan Dignis worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden gebruikt om het
wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Door de verstrekking van deze gegevens geeft de
sollicitant ondubbelzinnig toestemming aan Dignis voor het verwerken van de verstrekte informatie
ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden
verwerkt. De door de sollicitant verstrekte gegevens bewaart Dignis gedurende het wervingsproces.
Binnen vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijdert Dignis
de gegevens. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken
door een e-mail te sturen aan hrservice@lentis.nl Als u, de sollicitant, Dignis toestemming geeft
om de gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens één jaar na beëindiging van de
sollicitatieprocedure verwijderd.

Cookies
De website van Dignis werkt met cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die met de
pagina’s van de website van Dignis worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf van
jouw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen je computer of bestanden op de computer niet
beschadigen en kunnen geen virussen op een computer installeren. Je kunt deze cookies uitzetten via
de browser die je gebruikt. De meeste websites werken echter niet optimaal als je cookies
uitschakelt.

Datalek
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens terecht komen op een plek waar ze niet behoren
te zijn, bv. doordat ze verloren zijn geraakt, door onbevoegden kunnen worden ingezien, of niet op
de juiste manier vernietigd zijn. Dignis probeert datalekken zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er
toch sprake zijn van een datalek, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer
het datalek een hoog risico meebrengt voor de rechten en vrijheden van betrokkene(n) brengt Dignis
de personen hiervan op de hoogte. Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek van
uw persoonsgegevens kunt u hiervan een melding maken bij Dignis. U kunt zich hiervoor richten tot
de Functionaris Gegevensbescherming.

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe. Deze rechten zijn:
 Recht op bezwaar
 Recht van informatie;
 Recht op inzage;
 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 Recht op vergetelheid;
 Recht op beperking van de verwerking;
 Recht op dataportabiliteit.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming
van Dignis.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Dignis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat
uw gegevens niet gebruikt worden om een bepaald profiel over u op te stellen of dat besluiten
worden genomen zonder menselijke tussenkomst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Dignis neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te
voorkomen. Er zijn verschillende gedragscodes, beveiligingsrichtlijnen en procedures opgesteld waar
interne en externe medewerkers zich aan moeten houden.

Informatie op de website
Aan onvolledige of onjuiste informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dignis kan evenmin
aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Op de
website van Dignis staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Dignis
vallen. Dignis is niet aansprakelijk voor de inhoud van die pagina’s en hun privacy statement.

Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De meest recente versie van
de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.