Muziek in de tuin van de Duinstee

Cliëntenraad

De cliëntenraden komen op voor de belangen van de bewoners en cliënten van Dignis. Ze denken en praten mee over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt. De raden zijn samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Cliënten zijn bewoners van één of meerdere locatie(s) van Dignis, maar ook de mensen die zelfstandig wonen en zorg thuis krijgen. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. 

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad praat namens de cliënten mee over de dagelijkse gang van zaken en kwaliteit van zorg. De cliëntenraad informeert, signaleert en stelt aan de orde wat anders en beter kan. De signalen die bij de raad binnenkomen, worden altijd vertrouwelijk besproken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies of instemming over o.a. de volgende thema’s:

 • voeding
 • veiligheid, gezondheid en hygiëne
 • kwaliteit van zorg en dienstverlening
 • activiteiten
 • huisregels
 • klachtenregeling
 • geestelijke verzorging
 • nieuw- en verbouwplannen
 • fusievoorstellen.

Met de leiding van de organisatie vindt regelmatig overleg plaats. 

Voor individuele klachten kan de cliëntenraad een wegwijzer zijn. De raad kan onderzoeken of een bepaald probleem door meerdere personen wordt ervaren. 

Leden van cliëntenraden hebben op diverse manieren contact met de achterban, bijvoorbeeld door bewoners- en familieavonden te organiseren en bijeenkomsten bij te wonen. 

De cliëntenraad heeft wettelijke rechten om invloed uit te oefenen op het beleid. Onder andere op: 

 • Recht op informatie
 • Recht op overleg
 • Adviesrecht
 • Verzwaard adviesrecht
 • Recht op bindende voordracht voor een lid van de Raad van Toezicht.

De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), zoals het recht op informatie, op overleg en het adviesrecht. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie VWS.

Centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden

De locaties van Dignis hebben een lokale cliëntenraad. Voor de cliënten van Zorg Thuis is een eigen vertegenwoordiging. De lokale cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de locatiemanager. Informatie over de lokale cliëntenraden en hun bereikbaarheid vindt u bij de locaties 

 In de centrale cliëntenraad zijn alle lokale cliëntenraden vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners en cliënten belangrijk zijn en voor meerdere locaties gelden. Er is regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van Dignis. 

De cliëntenraden hebben een ondersteuner, die adviseert, taken voorbereidt en uitvoert. 

Uw mening telt

De cliëntenraden zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse in de zorg? Wilt u meewerken aan verbetering van de zorg en het welzijn van bewoners en cliënten? Dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. 

Cliëntenraadsleden aan het woord

 

Eef Drost en Janny Buiten, cliëntenraadsleden bij Dignis:

Je kunt echt iets veranderen in de situatie van een ander

Eef Drost en Janny Buiten zijn lid van de cliëntenraden van Dignis. Eef bij De Enk en Janny bij ’t Holthuys en tot voor kort bij De Enk. Ze doen dat al een aantal jaren met veel plezier.

Eef begon als vrijwilliger en werd toen gevraagd als secretaris bij de cliëntenraad van de Duinstee. Bij toeval eigenlijk. Hij zei  uit nieuwsgierigheid ja. “Ik vind het heel interessant om bij een instelling achter de schermen te kijken.” Vanuit zijn rol als mentor van een bewoner werd hij lid van de cliëntenraad van De Enk.

Janny woont in Annen en zag een advertentie voor een notulist van de cliëntenraad van ’t Holthuys in het plaatselijke krantje. “Ik wilde destijds mensen ontmoeten en stappen zetten om terug te keren in het arbeidsproces. Het leek me een goede mogelijkheid om mezelf nuttig te maken.”

Meekijken naar de zorg

Er zijn cliëntenraden bij de huizen van Dignis en daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. “In de cliëntenraad kijk je mee naar de zorg van alledag: het eten, de schoonmaak, de verzorging, spelletjes, wandelen. Het gaat over alles wat te maken heeft met het directe contact. Daar kunnen we verschil in maken.” In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld intensief contact geweest tussen de directie en de cliëntenraden over de bezoekregelingen in de coronacrisis. “Wij hebben aangedrongen op een heel strenge bezoekregeling. Dat is ook gehonoreerd. Veiligheid voorop.”

Waardevol werk

De Centrale Cliëntenraad kijkt naar het beleid van Dignis en overstijgende zaken. De cliëntenraden kunnen echt meepraten, omdat hun rol in de wet is vastgelegd. Ze hebben adviesrecht en soms instemmingsbevoegdheid. Janny: “Dat geeft ook aan dat het belangrijk is, waardevol. Je doet er toe. Men kan niet om jou heen. Je kunt echt iets veranderen in de situatie van een ander.”

Om goed te werken, moet de cliëntenraad een afspiegeling zijn van de bewoners van het huis. Daarnaast zijn er mensen die vanuit een bepaalde kwaliteit in de cliëntenraad terechtkomen. De cliëntenraden vertegenwoordigen de bewoners, een groep die niet (meer) voor zichzelf op kan komen. Eef: “Je voegt zo iets toe aan de kwaliteit van leven van mensen die dat zelf minder goed kunnen aangeven.”

Zelf initiatief nemen

Aan de cliëntenraad wordt advies en instemming gevraagd. Maar de cliëntenraad neemt ook zelf initiatief. Eef: “We hebben iedere vergadering een gast om nieuwe dingen te leren. Zo hadden we laatst bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang. We waren heel enthousiast over hoe ze functioneert. Dus toen hebben we de leiding gevraagd om er een beetje meer reclame voor te maken. En dat is gebeurd.”

Contact 

Het is belangrijk om een goede relatie met de manager te hebben. Eef: “Die kan de cliëntenraad meenemen. En als het contact goed is, kun je meer bereiken.” Het cliëntenraadswerk is mooi en nuttig werk, concluderen Eef en Janny. Maar daarnaast is het ook heel gezellig. Janny: “Je maakt het met elkaar leuk. Iedereen doet mee. Het is mensenwerk. Om het tot een succes te maken heb je iedereen nodig. Ik kijk er altijd naar uit als we elkaar weer gaan ontmoeten en er weer voor gaan.”

Belangstelling?

Hebt u belangstelling om ook cliëntenraadslid te worden? Neem dan contact op met de ondersteuning van de cliëntenraden via ccrdignis@lentis.nl

Bij de locaties vindt u de bereikbaarheid van de lokale cliëntenraden.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over het werk van de cliëntenraden of vacatures kunt u contact opnemen met de ondersteuning van de Cliëntenraad via  het e-mailadres ccrdignis@lentis.nl of telefonisch op 06 26 13 06 12 of 06 513 859 17.

Bij de locaties vindt u de bereikbaarheid van de lokale cliëntenraden.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.