landschap 8489_1

Heeft u een klacht?

Dignis zet zich in voor goede zorg die aansluit bij wat u of uw naaste nodig heeft. Toch kan het voorkomen dat u over onderdelen van de zorg, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Niet alleen cliënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klacht kenbaar maken.

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk vertelt over uw klachten, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Afhankelijk van de aard van klacht, kunt u onderstaand lezen hoe wij met uw klacht zullen omgaan.

Algemene klacht

We hopen dat u uw klacht kunt bespreken met de directe medewerker of leidinggevende. U kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon van Dignis. Samen kunt u zoeken naar een mogelijke oplossing.

Als deze gesprekken onvoldoende resultaat opleveren of u wilt een onafhankelijke uitspraak, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van ons formulier voor het indienen van een algemene klacht. U kunt dit formulier mailen naar:

Klachtenfunctionaris Dignis

Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Het is van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult met uw contactgegevens en de naam en functie van betreffende medewerker(s)!

De klachtenfunctionaris probeert samen met u en de desbetreffende medewerker binnen zes weken tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. Lukt dat niet binnen zes weken, dan mogen we de termijn in overleg met u één keer verlengen met vier weken. We sturen u hierover een brief of een e-mail. Uiteraard respecteren wij te allen tijde uw privacy.

U kunt zich altijd laten bijstaan door een familielid, vriend, vriendin of partner. Het is vaak gemakkelijker om het gesprek over iets moeilijks aan te gaan als er iemand bij is die u goed kent.

Bent u familie of naastbetrokkene van een cliënt van Dignis, dan kunt u naast hulp van de klachtenfunctionaris advies of bijstand vragen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Dignis.

Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris of familievertrouwenspersoon duidelijk dat uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hier meer informatie over geven.

Deze commissie behandelt klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtencommissie beoordeelt uw klacht onpartijdig en onafhankelijk en geeft daarover advies aan de directie van de betreffende Zorggroep die het uiteindelijke oordeel over de klacht geeft. Meer informatie over de klachtencommissie Wkkgz vindt u in de Klachtenregeling Wkkgz.

Klachtencommissie

De voorzitter van de klachtencommissie is een jurist die niet bij Dignis werkt. De overige leden van de klachtencommissie zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van de cliëntenraad zijn ook lid van die commissie. Bij de beoordeling van de klacht letten we er op dat er geen leden deelnemen die direct betrokken zijn bij uw behandeling of verblijf. Zo blijft het zuiver.

U heeft het recht om een jurist, advocaat of een andere deskundige in te schakelen. U moet zich wel realiseren dat de kosten daarvoor, bij een interne procedure bij de klachtenfunctionaris van Dignis of bij een van de klachtencommissies, voor uw eigen rekening komen.

Oneens met de beslissing

Als u het niet eens bent met het oordeel van de directie van de Zorggroep over een Wkkgz-klacht of ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u met uw klacht naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt hier ook direct met uw klacht terecht als onze klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen voldoet of als van u redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat u uw klacht aan ons voorlegt. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Klacht in het kader van de wet Zorg en dwang

Heeft u een klacht in het kader van de wet Zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dignis:

Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.