Dignis_By-IMAZZO-18

Kenniscentrum ernstig probleemgedrag

Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie heeft uiteenlopende verschijningsvormen en oorzaken. Het KEP is een Kenniscentrum wat zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van dat onbegrepen gedrag.

 

Informatie voor verwijzers

Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie heeft uiteenlopende verschijningsvormen en oorzaken. Het komt voort uit het samenspel tussen omgevingsfactoren (prikkels), lichamelijke problemen, de (niet aangeboren) schade aan de hersenen en de bijzondere inwerking daarvan op de persoonlijke eigenschappen van de patiënt. We spreken in dit geval van ernstig probleemgedrag omdat de uitingsvorm risico’s of direct gevaar oplevert voor de patiënt en/of zijn omgeving. Bij persoonlijke eigenschappen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan iemands levensverhaal, betekenisvolle rollen, persoonlijkheid en/of andere aandoeningen. Voorbeelden van prikkels kunnen zijn: lawaai, de kleur van een muur, gedrag van een persoon in de omgeving, maar ook medicatie of een film. Elke inwerking op zintuigen van buitenaf kan invloed hebben op gedrag. Dit speelt zich deels op een bewust en deels op een onbewust niveau af.

 

Wat is het KEP?

Het KEP is een Kenniscentrum wat zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van bovenstaand onbegrepen gedrag. Wij zijn betrokken bij het landelijk kennisnetwerk D-zep (Dementie zeer ernstig probleemgedrag). Indien gedrag op een gewone reguliere afdeling of thuis niet meer te hanteren is kan het KEP erbij geroepen worden.

Werkwijze van het KEP

Een aanmelding kan gestuurd worden naar kenniscentrumernstigprobleemgedrag@dignis.nl.

Graag aanmelding voorzien van persoonsgegevens (BSN), ZZP-indicatie + WZD, medische voorgeschiedenis, medicatie, reden van opname, beloop van opname en voorgekomen gedrag inclusief interventies die mogelijk al hebben plaats gevonden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en samen bekijken wat er nodig is. Zo kun je denken aan adviezen op locatie of eventueel (tijdelijke overname indien de situatie uit de hand dreigt te lopen. Bij beide mogelijkheden komen we eerst langs om de situatie verder uit te vragen en een indruk te krijgen van de patiënt en zijn leefsituatie.

Opname op het KEP

Indien nodig kan de patiënt bij ons worden opgenomen, wij hebben maximaal 14 bedden beschikbaar op onze locatie in het Heymanscentrum te Groningen. Op deze bijzondere klinische setting wordt bij opname het gedrag van de patiënt zorgvuldig geobserveerd en tegelijkertijd zo veilig mogelijk gehouden. Hiervoor zijn bijzondere voorzieningen en deskundigheid aanwezig. Het doel van de behandeling is om in een zo kort mogelijke tijd de oorzaak te vinden wat het gedrag veroorzaakt en daarvoor een benaderingswijze te ontwikkelen die specifiek past bij de situatie van de patiënt. Tevens kan medicatie aangepast worden wat mogelijk ook het gedrag ten positieve beïnvloedt. Het doel is om de patiënt vanuit ons naar een passende woonvoorziening over te plaatsen waarbij het gedrag hanteerbaar is geworden. Dit hoeft niet altijd de plaats van herkomst te zijn, al gaan we daar n eerste instantie wel vanuit.

Bijzondere voorzieningen op het KEP

In de kliniek kunnen verschillende voorzieningen worden ingezet, zoals: een aangepast bed en technologie wat voor een gevoel van veiligheid en rust zorgt. Er wordt gebruik gemaakt van diverse technische voorzieningen die ondersteunen in de observatie van bepaalde vormen van onrust of beweging op de kamers. Er is ook de mogelijkheid van een verblijf in een prikkelarme unit, hier kan de patiënt verblijven zonder gestoord te worden door de onrust van de rest van de patiëntengroep. De prikkelarme unit heeft verschillende voorzieningen, zoals een eigen douche en toilet. De unit kan worden ingericht naar de behoefte op dat moment. De prikkelarme unit voldoet aan alle wettelijke eisen rondom veiligheid, dit betreft zowel de inrichting als de aanwezigheid van technologie en eventueel cameratoezicht. Op de afdeling bevindt zich ook een zogeheten ‘comfortroom’ waar de patiënt kan verblijven om de rust op te zoeken of een specifieke activiteit te volgen, zoals tv kijken of muziek luisteren.

Multidisciplinair behandelen op het KEP

De unieke werkwijze van het KEP is het geïntegreerd aanbieden van de benodigde verpleeghuiszorg en specialistische behandeling met deskundigheid vanuit de GGZ. We behandelen en verplegen met een multidisciplinaire aanpak. Daarom werken op de afdeling verpleegkundigen, verzorgenden, woonzorgassistenten en agogisch begeleiders. Het behandelteam bestaat verder uit een specialist ouderengeneeskunde, een GZ-psycholoog en gedifferentieerd verpleegkundigen. Op indicatie kunnen ergotherapeuten, logopedisten en/of diëtisten zorg verlenen. Indien nodig worden medisch specialisten op consult-basis ingezet.

We werken gestructureerd vanuit ons eigen Zorgpad om zo goed en snel mogelijk iemand in kaart te brengen. Wekelijks vinden er bij ons MDO’s en omgangsoverleggen plaats. Maandelijks krijgen contactpersonen een terugkoppeling van het behandelplan tijdens een FamilieMDO.

Per patiënt wordt gekeken welk onderzoek er eventueel nodig is om het gedrag beter te kunnen begrijpen en te behandelen. Gemiddeld duurt een behandeling zo’n drie tot zes maanden.

Kan de patiënt weer terug naar dezelfde woonplek?

Indien wij denken dat het gedrag voldoende gestabiliseerd is zullen wij dat bespreken met de contactpersonen en de instelling waar men vandaan komt of naar toe wil. De zorg moet wel passend zijn bij het beeld wat de patiënt op dat moment laat zien. Voordat wij tot uitplaatsing over gaan zullen we de ontvangende partij uitgebreid de huidige situatie overdragen om te kijken of uitplaatsing haalbaar is. Tevens verzoeken wij dan de ontvangende partij om zorgpersoneel een moment bij ons te laten meelopen zodat we de ins en outs van de patiënt goed kunnen overdragen; onze warme zorgoverdracht. Deze overdracht zal ook plaatsvinden op de dag van uitplaatsing waarbij iemand van de zorg van ons met de patiënt mee gaat en uitleg ter plekke geeft. Na overplaatsing blijven wij geruime tijd beschikbaar om eventueel adviezen te geven.

Financiering

Binnen het zorgstelsel in Nederland zijn er veel regels rondom de financiering. Voor de behandeling binnen het KEP is een specifiek zorgzwaartepakket noodzakelijk. Bij opname zal er minimaal een ZZP-7 aanwezig moeten zijn willen wij onze zorg kunnen bieden.

Dignis

is onderdeel van Lentis. Voor Team290 en ouderenpsychiatrie kunt u terecht bij Lentis.