Samenwerken

Dignis zorg met respect

We bieden deskundige zorg, behandeling en begeleiding, zodat u zolang mogelijk het leven kunt leiden dat u graag wilt. We doen dat met aandacht en respect.

Onze uitgangspunten

Dignis biedt deskundige zorg en behandeling met respect en aandacht voor uw levensstijl en de wensen van u en uw naasten. Zodat u zolang mogelijk kunt leven zoals u dat zelf het liefste wilt.

  • Wij ondersteunen mensen, die problemen en vragen hebben die te maken hebben met het ouder worden. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
  • We zijn er voor mensen met psychiatrische, somatische of psychogeriatrische problemen.
  • We bieden een breed en samenhangend pakket aan wonen, welzijn, zorg en behandeling in Groningen en Noord-Drenthe. We doen dit in onze woonzorgcentra, verpleeghuizen, centra voor dagbesteding en vanuit onze thuiszorgposten.
  • We organiseren activiteiten voor wijk- en dorpsbewoners.

Vertrekpunt voor onze zorg en behandeling vormt altijd de mens en zijn of haar verhaal.

Kenmerken van onze werkwijze zijn:

  • Respect, altijd en overal
  • Waardigheid
  • Aandacht voor de cliënt, bewoner en de naaste omgeving
  • Helpen waar nodig

Voor de diverse vormen van begeleiding en behandeling werken we nauw samen met Lentis  Ouderenpsychiatrie en Lentis team290.

Samenwerken aan goede zorg en behandeling

Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensstijl. U kunt bij ons rekenen op respect voor de eigen identiteit en levensinvulling. Keuzes maken we samen met de cliënt en/of zijn naaste en we respecteren deze keuzes. We geven voldoende informatie om een keuze te kunnen maken. Als de cliënt niet meer zelf kan kiezen, zoeken we naar mogelijkheden die aansluiten bij zijn of haar achtergrond en belevingswereld.

We werken vanuit een belevingsgerichte visie. Dit wil zeggen dat we rekening houden met en zoveel mogelijk aansluiten bij de gevoelens, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten en bewoners. Contact maken en houden is voor ons van groot belang. We leren u graag kennen.

Familie en naasten

Partners, mantelzorgers en familieleden zijn onze bondgenoot in de zorg. We betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg om uw naaste, want u kent hem of haar het beste. U zelf krijgt ook ondersteuning van ons, als dat nodig is.

Medewerkers en vrijwilligers

Wat we onze cliënten en bewoners toewensen, gunnen we ook onze medewerkers. Zij krijgen – binnen de professionele kaders – ruimte om hun eigen werk vorm te geven. Voor leidinggevenden betekent dat ruimte geven en werken vanuit vertrouwen.

Vrijwilligers leveren een belangrijke aanvulling op de basiszorg en hebben een toegevoegde waarde. Ook aan deze mensen bieden we een plezierige en inspirerende werkomgeving.

Samen kunnen we meer

Samen met cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers geven we vorm aan goede zorg. Met alle partijen gaan we in gesprek over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en over alternatieve mogelijkheden om meer te kunnen doen binnen een beperkt budget. Onze ervaring leert, dat dit leidt tot meer begrip, hechtere banden en nieuwe verbindingen tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers. Samen kunnen we meer mogelijk maken.

Heeft u vragen of wilt u graag eens praten? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Dignis of met de leidinggevende van de locatie.

Feedback
Dignis

is onderdeel van Lentis